Xu Sheng Supermarket

122 South Parade, Auburn NSW 2144