Kelmscott


Kelmscott Plaza Shopping Centre, 2865 Albany Highway, Kelmscott WA 6111