Shp 12-17/ Manuka Vlg/ Furneaux Street, Manuka ACT 2603