Sydenham Exch, 500 Melton Highway, Sydenham VIC 3037