Kalamunda Village, Shop 11 22 Haynes Street, Kalamunda WA 6076