Clayton Station, Birdsville Track, Clayton Station SA 5733