Kalamunda Central, Shp 25 39 Railway Road, Kalamunda WA 6076