Mr Prasetya I M

5 Stratford Road, North Rocks NSW 2151