Gosford Tennis Cen, 13 Racecourse Road, Gosford NSW 2250