Shp 28e/ Waikiki Village Shopping Centre 1 Gnangara Drive, Waikiki WA 6169