T 13 Kalamunda Central, 39 Railway Road, Kalamunda WA 6076