Kalamunda Village, Shop 1 22 Haynes Street, Kalamunda WA 6076