Norton Plaza, Shop 21t 55 Norton Street, Leichhardt NSW 2040