6/ 23-27 Gordon Street, Brighton Le Sands NSW 2216