Burrandowan Picnic Racecourse, Chahpingah QLD 4610