Level 7, Bgvel 1 1 Margaret Street, Sydney NSW 2000