Ashton Townhouse, 124 Wynyard Street, Tumut NSW 2720