Anatolia Pide House

395 King Street, Newtown NSW 2042