Horsham Plaza, Shop M 1 Darlot Street, Horsham VIC 3400