Tara Thai Restaurant

Shp 5/ 5 Bush Blv, Mill Park VIC 3082