Hamilton Exch, 104 Lawson Street, Hamilton NSW 2303