Hamilton Exch,104 Lawson Street, Hamilton NSW 2303