Sheraton on the Park Sydney

161 Elizabeth Street, Sydney NSW 2000