Shenton Storage

37A Lemnos Street, Shenton Park WA 6008