Gaythorne Rsl, 534 Samford Road, Mitchelton QLD 4053