Kalamunda Central, Shop 25d 39 Railway Road, Kalamunda WA 6076