Leichhardt Norton Plaza


Norton Plaza Shopping Centre, Shop T 3 55 Norton Street, Leichhardt NSW 2040