Shp 12 & 13 Kogarah Station Railway Parade, Kogarah NSW 2217