Shp 44/ Leichhardt Marketplace, Leichhardt NSW 2040