Japanese Restaurant Sushi Bar Rashai

241 Parramatta Road, Annandale NSW 2038