G, Bg 1,, Shop 3 166 Glebe Point Road, Glebe NSW 2037