Level 1/ 41 Thomas Street, McMahons Point NSW 2060