G 00017, Un Saddleback Mountain Road, Kiama NSW 2533