ShpG 72/ 116-120 Mitchell Street, Bendigo VIC 3539