Glen Eira U3a

1151 Glen Huntly Road, Glen Huntly VIC 3163