Glebe Point YHA

262 Glebe Point Road, Glebe NSW 2037