Kalamunda Central, Shp 32 39 Railway Road, Kalamunda WA 6076