Eaton Senior Citizens Inc

2 Sanford Way, Eaton WA 6232