Kalamunda


5a /Kalamunda Shopng Cntr Haynes Street, Kalamunda WA 6076