Kitchen E, Un 19 30 Beaconsfield Street, Alexandria NSW 2015