Epsom Community Church,, 269 Midland Highway, Epsom VIC 3551